Porno mana, Miyabi atau transkrip tuntutan jaksa ke Antasari?


Koran Tempo edisi 18 Oktober 2009

Karya : Ikhsan “Lik Jabrik”

Karya : Tonno

Author:

Share This Post On

Submit a Comment