KOMPAS edisi Rabu, 16 Juni 2010 Karya : M. Nasir Karya : M. Rahmat