Tablod Bola edisi 07 Juni 2010 Karya : SK – Wonosobo Karya : Raf Karya : Kham Karya : Najib Karya : M. Nazar