Kartun Tablod Bola edisi 24 Juni 2010 Karya : Ribok – dokter Karya : Betho – Pinalti Karya : Abdul Qodir – Licik Karya : – – Kartu merah Karya : Dhar – Sinetron vs Bola